Family

Mohan Man Bajracharya
Kamal Devi Bajracharya
Bindu Sing Dahal
Pushkar Man Bajracharya
Shilu Bajracharya
Nanu Bajracharya
Ishwor Man Bajracharya
Supriya Bajracharya
Nutan Bajracharya
Meera Bajracharya
Nabina
Eveeta Bajracharya
Eren Bajracharya
Abhishek Bajracharya